ꦮꦸꦫꦸꦁ

Safitri klebu randha kempling kang lagi wae ditinggal minggat bojone. Kamongka durung antara suwe anggone omah-omah. Bojone Safitri kecanthol bengese wanita liya, embuh saiki eneng ngendi ora genah papan dununge. Safitri kudu nampa kahanan iki, senajan sejatine abot rasane. Yagene Widarbo kang banget ditresnani iku ninggalake dheweke. Apa merga duwe anak kang cacat, ora padha bocah—bocah liyane. Apa merga uripe kang kesrakat satemah mentala ninggal memaniking jiwa.
Safitri lara ati. Saiki dhewekke kudu momong anak kang nembe wae umur rong tahun, lan ngopeni ibune sing lagi lara jantung. Bapakne Safitri wus tilar donya telung tahun kepungkur, sadurunge Safitri nikah karo Widarbo.
Wektu bedhug ‘Isyak,atine Safitri saya goreh, sepeser wae ora nyekel dhuwit. Sasuwene ditinggal Widarbo,Safitri kudu ngulir pikir kepiye carane ngopeni anake karo Mbokne kang lagi wae lara. Tabungan entek nggusis.Gelang kalung pawehe Widarbo uga wus kadol. Mung kari awak kang saya kuru,sing durung kadol.
Bingung,linglung,ngadhepi kahanan kang ambebidhung, satemah Safitri duweni gagasan bakal ngedol awake kang lencir kuning kuwi. Sejatine campuh sajroning ati, antarane nggegegi kasusilan pinangka wohing iman, kalawan kebutuhane urip kang nitir rasa saben dina.
“Gusti nyuwun pangapura,paripeksa kula adol raga, sumangga menawi paduka paring siksa. Ananging menawi paduka welas, mugi paringa pitulungan dhateng kawula, ing pundi margining utama”
Gembleng tekade Safitri, wengi kuwi sawuse anakke turu lan masrahake marang mbokne,Safitri pamitan marang mbokne golek butuhe urip.
Safitri manggon ing Kampung Code, sacedhak Jembatan Gondolayu. Kampung Code, wargane dumadi saka wong kang mbebara. Ana kang dadi pengamen, wong ngemis, buruh pasar, tukang becak, sol sepatu lan liya—liyane. Karana inisiatif lan panggulawenthahe Rama Mangun, pinggir kali Code sing biyen kumuh,reged,ora tumata iku banjur direkadaya dadi Kampung kang asri lan nyengsemake.
Biyen sadurunge tahun 1983, yen liwat jembatan Gondolayu bakal nonton sesawangan kang endah wujud wong mekong, tegese meme bokong, amerga Kali Code dadi WC umum. Karo Rama mangun kebiasaan mekong mau diowahi kanthi mbangunke omahe warga mau madhep ing kali, supaya yen esuk-esuk arep meme bokong banjur padha isin. Masyarakat uga ditata babagan tata krama lan subasita. Menawa ana pawongan mertamu ana ing kono,mesthi akeh kang ora nyangka menawa warga ing kono dumadi saka wong—wong kang biyen mapan ing perkampungan kumuh.Saiki basane mlipis lan ngajeni marang sapa wae kang mertamu. Kabeh mau ora luput saka panggulawenthahe Rama Mangun lan kanca—kancane, LSM, siswa—siswa SMPS, uga relawan.
Safitri ngeslah motore semperat mangulon arah Tugu Jogja. Motor di parkir ing pinggir dalan sangarep tetokoan. Tangane banjur ngrogoh pupur ing tas banjur pupuran nuli bengesan. Safitri tumuli nyebrang dalan.Ing lor dalan sing dituju warung mbako. Akeh wong padha antri pengin tuku mboko tingwe.Tegese nglinting dhewe. Mawerna—werna mbako ana ing kono. Jebul peminat rokok tingwe iku ora sethithik, malah akeh‐akehe para kawula mudha, khususe mahasiswa. Menawa merga ngirit, kanggo gaya, utawa embuh alasane.
Dumadakan ana Kendharaan Avansa werna ireng saka kulon, parkir ing sacedhake Safitri. Sajake uga arep golek mbako tingwe. Piyayine gagah pidegsa,nganggo kacamata riben,topi laken kaya Cowboy,Clana levis,kaos ireng gambar macan. Safitri bungah,rumangsa sida entuk sasaran.Pawongan mau ngantri tuku mbako, Safitri melu ngantri neng mburine karo mepeti Pawongan mau.
“Pak,kula saged dherek dumugi Kampung Code ?”
“Wo nggih, lha wau saking pundi ?”
“Niki wau mlampah—mlampah pados kopi”
Sawuse oleh giliran pawong gagah wau tumuju kendharaan,banjur mbukakake lawang mobil. Safitri banjur mlebu kendharaan. Pawongan mau banjur nututi mlebu mobil,nyetater kendharaane arah Tugu Jogja mangetan.
“Pak,pareng kula dherek Panjenengan?”
“Lho jare ajeng wonten Kampung Code”
“Pun Pak, kula pasrah jiwa raga kula, ajeng mang napakke,kula ndherek, uger kula mang paringi arta”.
“Lho..lho…mengko dhisik. Kok banjur ngono.Yen kowe arep melu aku,aku oleh.Ning kok banjur pasrah jiwa raga ki karepe piye ?”
“Kula bingung Pak.Terus terang kula gadhah tanggelan anak kalih tiyang sepuh ingkang sakit,mangka mboten wonten ingkang madosaken ragad kangge nerasaken gesang kula sakulawarga”
Tledhuk-tledhuk, luhe Safitri tumiba ing pipine. Isin campur bingung,kudu kepiye ngadhepi kahanan iki.
“Ya wis ngene. Saiki kowe manteb melu aku ?”
“Nggih”
“Mangertiya satemene aku iki arep ngisi pengajian neng Playen Gunung Kidul, kowe gelem melu ? ”
Mak tratab atine Safitri krungu keterangan mau,jebul piyayi sing ana sandhinge iki salah sawijining Kyai. Dhewekke ora nglegewa,yen nonton sandhangane.
“Si…sios, Pak”; semaure Safitri karo rada grogi.
“Nanging sandhangan kula kados ngaten,menapa pantes nggih Pak Kyai ?”
“Gampang kuwi mengko urusanku”.
“Nuwun sewu Bapak kagungan asma sinten ?”
“Aku Kyai Nur, utawa akeh kang nyeluk aku Kyai Sandi. Kowe arep nyeluk aku nganggo sing endi terserah sliramu”
Dina iki Safitri krasa diskak tenan dening kahanan. Antarane kudu istighfar utawa ngucapake rasa syukur.
Kendharaan Avance ngglindhing giras.Katon yen Kyai iki prigel anggone nyetir mobil. Watara sajam wus teka Playen ing Pondhok Al ‘Ianah. Pengasuh Pondhoke jenenge K.H. Suparman.
“Mangga Rama Kyai, wilujeng tindakipun ?” Kyai Suparman,mbagekake tamu kang nembe rawuh.
“Pangestunipun”.
“Lha…menika sinten Kyai ?”
“Niki santri kula”.
Karo nyedhaki Kyai Suparman,Kyai Nur ngendika lirih:”nyuwun tulung mangkih dherek ngampil rasukan saha krudhungipun Bu Nyai kangge santri kula. Pangapunten,niki wau nembe wangsul saking nyambut damel”
“Wow nggih Kyai”.
“Bu…niki Mbake diaturi ten wingking, nyuwun dipadoske gantos rasukan”. Dhawuhe Kyai Suparman marang Bu Nyai.
“Nggih Pak”
Safitri diajak mlebu kamar Bu Nyai,saperlu ganti klambi lan nganggo jilbab. Ora ngira yen Safitri nganggo jilbab jebul katon tambah ayu lan nengsemake. Rikalane Safitri ganti klambi,Pak Kyai uga ganti rasukan saumume ageman Kyai. Katon gagah lan perbawane.
Wus rampung anggone ganti klambi lan.sawetara ngombe uga ngrasakake suguhan. Pak Kyai paring dhawuh marang Safitri:
“Ayo mbak melu ngaji”.
“Nggih Kyai,kula dherekaken”.
Rama Kyai Suparman lan garwa tut wuri. Tamu kang padha rawuh wus ngebaki papan kang kasedhiyakake,malah mlabar tumeka dalan. Rawuhe Kyai dipapak kanthi suwara sholawat kang kairing suwara hadhroh. Kanca—kanca Banser padha nggolekake dalan supaya tindakke Kyai Nur bisa gancar. Tamu pengajian kang diliwati padha atur pakurmatan kanthi salaman lan ngambung tangan. Semono uga Safitri,angger ketemu tamu putri,dijak salaman uga dicucup tangane,merga ngertine para tamu,yen Safitri iku garwane Kyai Nur. Safitri rumangsa bingung,kudu kepiye.Bisane amung pasrah.
Sajroning atine micara:
“Ya Alloh,kula lingsem estu,nanging kula nggih maturnuwun. Mboten sios keblasuk margi kanisthan.”
Safitri melu nggatekake pengajiane Kyai Nur. Kyai iki luar biasa.Ora ngatonake yen dheweke Kyai. Katitik rikala ketemu pisanan,ora ngira yen pawongan iku jebul Kyai kang duweni karomah. Ngendikane alus,kabeh ngendikane bisa tembus ing rasa.Salah sawijine kang dibabar yaiku ‘Aja nganti pedhot saka rahmating Gusti lan aja duwe rasa khawatir,
Wektu tabuh 00.00 pengajian wus purna. Kyai Nur lan Safitri,lukar busana ganti sandhangan sakawit. Banjur pamitan marang Kyai Suparman lan Bu Nyai.Safitri disangoni gedhang raja setangkep,uga sega wudu’ lan bageya iwak ingkung, wujud rasa syukur anggone para santri rampung khataman Al Qur.’an.
Mobil Avance ireng wus mbradhat saka Playen tumuju arah Dalan Wonosari —Jogja
“Pak Kyai,maturnuwun sanget awit sedayanipun” Safitri dhisiki omong.
“Ya,padha—padha.Iki mau aku diwenehi bisyaroh. Iki kanggo nukokke susu anakmu wae. Karo iki aku titip banyu bening kanggo ibumu.Tekan ngomah iki mengko ombekna,muga muga kanthi idzine Gusti ibumu bisa mari”
“Wadhuh,maturnuwun sanget Kyai”
“Kowe mau disangoni apa karo Bu Nyai ?”
“Pisang raja setangkep,kalih sekul wudu’ lawuh ingkung”.
“Nah,iku mengku karep. Pisang raja setangkep iku kaya dene tanganmu loro kiwa tengen. Aja lali tansah ndedonga,nyuwun ing ngarsane Gusti Alloh. Tangan uga kanggo nyambut gawe kanthi dalan ingkang halal. Mulane bab iku kudu tansah digeged supaya oleh pepadhang. Wondene Raja iku Roja’ tegese pengarep—arep. Dadi menungsa duweya pengarep—arep kang bisa nenuntun marang lakune urip. Aja kakehan nggresula,aja kokehan nelangsa. Sebab rekasa iku dalaning mulya,lamun bisa nampa “.
“Inggih Kyai”
“Wondene Wudu’ lan Ingkung; wudu’ iku wudhu maknane sesuci. Sesuci aja mung lahire,nanging tumeka batine. Yen lahir sucine lawan banyu utawa lebu.Yen batin kanthi sarana tobat lan sedhekah utawa zakat. Mungkurake saka kadonyan lan amung ngeling—eling marang Asmane Pangeran. Ingkung tegese Ingsun kang manekung,yaiku kanthi lumantar sholat. Sholat iku eling marang Pangeran kanthi sarana manembah. Manembah aja mung lahire,nanging tumeka batin. Mula supaya sholat tinarima, manungsa uga kudu suci ing batine”.
“Inggih Kyai,maturnuwun sanget”.
Ora krasa mobil wis tekan kota Jogja.
“Piye kowe sida medhun ngendi iki ?”
“Sacelak Tugu Jogja mawon Kyai, awit kula mbeta sepedha, kula parkir wonten mrika”
“Wo ya”.
Ban Avance ngglindhing udakara siji setengah jam wis tumeka Tugu Jogja. Safitri medhun saka kendharaan lan ngaturake panuwun marang Kyai Nur.
“Piye ? Wani ora.Apa tak terke ?”
“Nuwun Kyai, wantun kok”.
Sawuse Safitri ngeslah motore nggeblas mangetan, Kyai Nur enggal kondur arah ring road kulon. Durung antara suwe,mlaku ngetan,Safitri duweni rasa penasaran,pengin ngerti papan dununge Kyai Nur.Motor diputer balik,ngoyak playune kendharaane Kyai Nur. Mobil nggeblas tumuju ringroad, banjur mlaku ngalor, terus mlebu gang arah Masjid Pathok Negara. Safitri wus duwene dudutan,lamun Kyai Nur daleme Mlangi,
Tekan ngarep Mesjid Pathok Negara, prenahe ing iring lor,ana parkiran kendharaan. Ing kono mobil diparkir.Safitri saka kadohan ngematake. Motore diparkir ana ngarep omahe warga,banjur nututi lakune Kyai Nur.Kyai Nur mlebu gepura Masjid Pathok,banjur tumuju ing Pasarean. Safitri nututi,najan asline rada wedi. Mung kapinujon wektu iku dina Jemuah Legi,dadi isih ana pawongan kang padha ziarah. Kanthi alon—alon Safitri nyetitekake Kyai Nur.Jroning atine duweni panduga menawa Kyai Nur bakal ziarah ing kono.Temeka ngarep Pasareyan Kyai Nuriman, pintu maqam kang kawitan tutupan lan kagembok,mbukak byaak, banjur ana cahya kang mlebu ing Pasareyane Kyai Nuriman. Pintu nutup maneh kaya sadurunge. Mak Jleb,Safitri nyawang kahanan iku.Embuh para penziarah liyane weruh apa ora. Safitri tuwuh kekendelane,nyedhak ing pintune maqam,saperlu kirim Fatihah,lan ngaturake Panuwun.Jebul Kyai sing di dhereki mau,ora liya Simbah Kyai Nuriman,utawa Raden Sandiya putra Sinuwun Amangkurat Jawa.

SIGEG

ꦩꦔꦸꦭꦃꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸꦧꦁꦏꦶꦠ꧀